КОНКРЕТНЫЕ ЦИФРЫ

КОНКРЕТНЫЕ ЦИФРЫ

Уплотнение верхнего слоя почвы в обрабатываемой полосе strip-till агрегатом Mzuri Pro-Til выше, что оказывает более благоприятное влияние на поглощение воды и прорастание семян, чем в сильно разрыхленном поверхностном слое после вспашки и бесплужной обработки.

Семенное ложе

Возделывание почвы strip-till агрегатом Mzuri Pro-Til оказывает благоприятное воздействие на свойства почвы, рост и урожайность растений, в том числе в сложных условиях, например, на полях с разнообразными, мозаичными почвами и при дефиците осадков. Уплотнение верхнего слоя почвы в обрабатываемой полосе strip-till агрегатом Mzuri Pro-Til выше, что оказывает более благоприятное влияние на поглощение воды и прорастание семян, чем в сильно разрыхленном поверхностном слое после вспашки и бесплужной обработки.

Gęstość gleby łoża siewnego (0 – 5 cm) w okresie siewu pszenicy ozimej.

Wilgotność gleby

Głębokie spulchnienie, ale jednocześnie zagęszczenie gleby w pasie uprawianym agregatem Mzuri Pro-Til, powoduje większą jej wilgotność w rzędzie roślin, mimo niedoboru opadów w okresie siewu. Korzystny wpływ uprawy strip-till na wilgotność gleby, zwłaszcza po kilku latach jej stosowania, utrzymuje się w całym okresie wegetacji roślin.

Wilgotność gleby w okresie siewu rzepaku ozimego.

Wilgotność gleby w okresie wiosennej wegetacji jęczmienia ozimego.

Gęstość gleby

Uprawa strip-till agregatem Mzuri Pro-Til powoduje zmniejszenie gęstości głębszych warstw gleby oraz zwiększenie liczby bakterii i dżdżownic.

Gęstość gleby na głębokości 25 – 30 cm po 4 latach zróżnicowanej uprawy roli.

Liczba bakterii (x107) i dżdżownic w glebie (0 – 15 cm) po 4 latach zróżnicowanej uprawy roli.

Równomierna obsada roślin

Uprawa strip-till agregatem Mzuri Pro-Til w niekorzystnych warunkach glebowych, to gwarancja większej i równomiernej obsady roślin na polu.

Obsada roślin pszenicy ozimej na glebie ciężkiej, mozaikowatej i suchej.

Równomierność obsady roślin rzepaku ozimego na polu o mozaikowatej glebie.

Wysokie plony

Plony roślin po uprawie pasowej strip-till agregatem Mzuri Pro-Til są na ogół większe, niż po tradycyjnej uprawie płużnej i uprawie bezpłużnej.

Plony roślin uprawnych (t/ha) w niekorzystnych warunkach wodnych (niedobór opadów) lub glebowych (gleba mozaikowata).

Plon pszenicy ozimej uprawianej w monokulturze.

Plon pszenicy ozimej na glebie mozaikowatej.

Oszczędność paliwa i czasu pracy

Uprawa strip-till agregatem Mzuri Pro-Til pozwala zmniejszyć 2-3 krotnie nakłady paliwa na uprawę roli i siew oraz ograniczyć czas pracy nawet 6-7 krotnie.

Zużycie paliwa na uprawę, nawożenie przedsiewne i siew roślin ozimych.

Nakłady czasu pracy na uprawę, nawożenie przedsiewne i siew roślin ozimych.

Также читайте